Sunday, 21 August 2011


Sai Shiva Stotram

by Jai Sai Ram on Monday, March 7, 2011 at 7:55am
 1. Sadaashivam Bhajaamyaham Sakala Loka Naayakam
  Sujana Chitta Prerakam Manobhilaasha Poorakam
  Sureshvaram Ganeshvaram Sanaatanaatma Maanusham
  Namaami Tam Maheshvaram Smaraami Sai Shankaram (2)

  Om Namahivaaya Sai Om Namashivaaya (4)
 2.  
 3. Namah Puraari Santatam Bhayaakraanta Naashakam
  Sudhairya Veerya Daayakam Prachanda Taandava Priyam
  Trinetra Dhaari Shankaram Trishoola Paani Sundaram
  Namaami Tam …(2) Om Namashivaaya…(4)
 4.  
 5. Jataadharam Krupaakaram Sadaa Uma Sevitam
  Vibhooti Vesha Bhooshitam Sashaanka Kaanti Mandanam
  Chandrashekharam Shivam Nirantaram Tamaashraye
  Namaami Tam…(2) Om Namashivaaya…(4)
 6.  
 7. Nirgunam Nirantaram Nitya Satya Maanasam
  Sthiraasane Sukhaanvitam Saadhu Samrakshakam
  Yatheeshvaram Muneeshvaram Yajaamyaham Aharnisham
  Namaami Tam …(2) Om Namashivaaya…(4)
 8.  
 9. Ratnaakara Vamshitam Bhaaradvaaja Gotrajam
  Sarva Dharma Poshakam Sarva Shakti Roopinam
  Satya Sayeeshvaram Paadaabhivandanam
  Namaami Tam…(2) Om Namashivaaya…(4) 

No comments:

Post a Comment