Sunday, 21 August 2011


Sadguru Sai Stotram

by Jai Sai Ram on Monday, March 7, 2011 at 7:56am
 1. Sume Supta Gandham Ghrutam Naamaksheere
  Tile Goodhatailam cha Kaashte Stitaagnim
  Anantam Rutam Poornamomkaara Roopam
  Param Sadgurum Sai Natham Bhajeham (2)
 2.  
 3. Ahandam Alolam Akalkaatma Roopam
  Vibhum Vishwanaatham Tamadwaita Tatwan
  Balam Yad Shareere Trune Chaapi Vrukshe (Param…)
 4.  
 5. Sadaa Nirmalam Tam Sadaa Shuddha Satwan
  Chiram Dehanaatham Kshamaa Shaanti Sindhum
  Kane Samsthitam Sarva Jeevepi Praanam (Param…)
 6.  
 7. Niraakaara Tatwam Sadaakaara Vyaktam
  Sumaarge Chanetum Naraanaam Pravrittim
  Sadaa Paavanam Shaanti Prema Swaroopam (Param…)
 8.  
 9. Sadachaara Roopam Bhavam Vedasaaram
  Puraanetu Vandhyam Sajeeve Pramaanam
  Gurutwam Gurunaam Kavitwam Kaveenaam (Param…)
 10.  
 11. Vibhinnena Uktam Ghanam Shreshta Gnaanam
  Viditwaa Na Moham Bhayam Naasti Noonam
  Naro Yah Praveenah Sadaa Shuddha Chittaha
  Param Tatvamaapnotyanantam Prashaantim (Param…)

No comments:

Post a Comment