Tuesday, 23 August 2011

HANUMAN STOTRAM

by Mantra & shlokas on Tuesday, May 24, 2011 at 12:22pm
Hanuman shri prado vayu putro rudro anago ajara-ha
Amrityur viravirashcha gramavaso janashraya-ha 1

Danado nirguna kayo viro nidipatir muni-hi
Pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah 2

Shiva sharva paro avyakto vyaktavyakto daradara-ha
Pingakesha pingaroma shrutigamya sanatana-ha 3

Anadirbagavan devo vishwa hetur nirashraya-ha
Arogyakarta vishwesho vishwanato harishwara-ha 4

Bargo ramo rama bakta kalyana prakriti stira-ha
Vishwambaro vishwamurtir vishwakarota vishwda-ha 5

Vishwatma vishwasevyo ata vishwo vishwaharo ravi-hi
Vishwacheshto vishwagamyo vishwadyiya kaladara-ha 6

Plavangama-ha kapishreshto vedavedyo vanechara-ha
balo vrido yuva tatwam tatwagamya suko hyaja ha 7

Anjanasunuravyagro grama keto daradara-ha
Burbuvaswarmaharloke jana lokastapo avyaya 8

Satyam omkara gamyashcha pranavo vyapako amala ha
Shiva darma pratishtata rameshta phalgunapriya 9

Goshpadikritavarisha-ha purnakamo darapadi-hi
Rakshogna pundarikaksha sharanagatavatsala-ha 10

Janaki prana data cha raksha pranapaharaka
Purnasatwa pitavasa divakara samapraba-ha 11

Devodyanavihari cha devatabaya banjana-ha
Baktodayo baktalabdo baktapalanatapara-ha 12

Dronaharta shaktineta shakti rakshasa samoraka
Kshagno ramadutashcha shakini jiva haraka 13


Bubukara hataratir garva dushta pramardana
Hetu sahetu pramshushcha vishwabarta jagadguru-hu 14

Jaganeta jaganato jagadiso janeshwarah
Jagadrata hari shrisho garuda smayabanjanah 15

Partadvajo vayuputo amita pucho amita vikrama ha
Brama pucham parabrama pucho rameshta kara eva 16

Sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshwara-ha
Kalpastayi chiranjivi tapanashcha sada shiva-ha 17

Sanata sadgatir bukti muktidah kirti nayakaha
Kirti kirtipradashcheva samudra shriprada shiva 18

Baktodayo baktagamyo baktabagaya pradayaka-ha
Udadikramano deva samsara baya nashana-ha 19

Vardi bandanakrid vishwa jeta vishwa pratishtita-ha 20
Lankarih kalapurusho lankesha griha banjanah

Butavaso vasudevo vasustri buvaneshwara-ha 21
Shriramarupa krishnatu lanka prasadabanjaka-ha

Krishna krishnastuta shanta shantido vishwapavana-ha 22
Vishwa bokta marag-no brahmachari jitendriya

Urdwago languli mali langula hata rakshasa-ha 23
Samira tanujo viro virataro jayaprada-ha

Jaganmangalada punya punya shravana kirtana-ha 24
Punyakirti punya gati rjagatpavana pavana-ha

Devesho jitamarata rama bakti vidayaka-ha 25
Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigraha-ha

Jnanada pranada prano jagatprana samirana 26
Vibishana priya shura pippalayana sidita-ha

Sidi sidashrayah kala kala bakshaka banjana-ha 27
Lankesha nidana stayi lanka dahaka ishwara-ha

Chandra surya agna netrashcha kalagni pralayantaka-ha
Kapila kapisha punyarashi dwadasha rashiga-ha 28

Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivaraka-ha 29
Lakshmana pranadata cha sita jivana hetuka-ha

Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali 30
Devaridarpaha hota darta karta jagatprabu-ha
Nagara grama palashcha sudo budo nirantarahu 31
Niranjano nirvikalpo gunatito bayankara-ha

Hanumanshcha duraradya stapasadyo maheshwara-ha 32
Janaki ganashokotatapaharta paratparaha

Vadambya sadasadrupa karanam prakriteh paraha 33
Bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahaka-ha

Puchabado yatudano yatudana ripupriya 34
ChayapaharI butesho lokesha sadgati prada-ha

Plavangameshwara kroda kroda samraktalochana-ha 35
Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada-ha

Baktanukampi vishwesha puruhuta purandara-ha 36
Kroda harta tapa harta baktabaya varaprada-ha

Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha
Varuno vayugatiman vayu kubera ishwara 37

Ravishchandra kuja somyo guru kavya shaneshwara-ha
Rahu keturmarudwarta darta harta samiraja-ha 38

Mashakikrita devari detyari madusudana-ha
Kama kapi kamapala kapilo vishwa jivana 39

Bagirati padamboja-ha setubanda visharada-ha
Swaha swada havi kavyam havyavaha prakashaka-ha 40

Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikrama-ha
Pradinodinagatiman sadgati purushotama 41


Jagadatma jagadyonir jagadanto hyanantaka-ha
Vipapma nishkalankashcha mahan madahankriti-hi 42

Kam vayu pritivi chapo vahridikpala eva cha
Kshetragya kshetra palashcha palvalikrita sagara-ha 43

Hiranmaya puranashcha kecharo bucharo manu-hu
Hiranyagarba sutratma rajarajo vishampati-hi 44

Vedanta vedyo udgito vedavedanga paraga
Prati gramastiti sadya spurti data gunakara 45

Nakshatra mali butatma surabi kalpa padapa
Chinta manirgunanidi-hi praja darohyanutama-ha 46

Punyashloka puraratir jyotishman sarvaripati-hi
Kilkilaravasamsrasta butaprepishachaka 47

Runatraya hara sukshma stula sarvagati puman
Apasmara hara smarta shritirgata smritirmanu-hu 48

Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwara
Nada rupa para brama brama brama puratana-ha 49

Eko neko jana shukla swayam jyotirnakula-ha
Jyoti jyotiranadishcha satwiko rajasatama-ha 50

Tamo harta niralambo nirakaro gunakara-ha
Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyasha-ha 51

Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswana-ha
Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan-ha 52

Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah
Brihatgati brihatsevyo brihaloka palaprada-ha 53

Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwara-ha
Brihaloka nuto drashta vidya data jagad guru-hu 54

Devacharya satya vadi brama vadi kaladara-ha
Sapta patalagami cha malayachala samshrayah 55

Utarashastita shrido divya oshadi vashah kaga-ha
Shakamriga kapindrato purana shruti chanchurah 56

Chaturo bramano yogi yogagamya paravara-ha
Anadi nidano vyaso vekunta pritvi pati-hi 57

Aparajito jitarati sadanandashcha ishita-ha
Gopalo gopatirgopta kali kala paratpara-ha 58

Manovegi sada yogi samsara baya nashana-ha
Tatwa data cha tatwajna statwam tatwa prakashaka-ha 59

Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadrata-ha
Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsara-ha 60

Maya barjata rakshashcha maya nirmita vishtapa-ha
Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka suka 61

Suki sukaprado nago maheshakrita samstava-ha
Maheshwara satyasamda-ha sharabah kali pavana-ha 62

Sahasraka garabalavidwan saravichakshana
Sahasrabahu sahujo dwibahurdwibujomara 63

Chaturbujo dashabujo hayagriva kaganana
Kapavaktra kapipatirnarasinho mahadyuti 64

Bishno bavago vandyo varaho vayurupadrak
Lakshmanapranadata cha parajitadashana 65

Parijatanivasa vrashadamshakarupadrak 67
Ratrisamcharakushalo ratrim charagrahaginanda

Kinkarantakaro jambumalihantograpadruk
Akashachari harigo meganadaranotsuka 68

Medyagambiranonado maharavanakalantaka
Kalanemipranahari makarishapamokshada 69

Raso rasajna sammana rupam chaksu shrutarvacha 70
Grano ganda sparshanam cha sparsho ahankaramanaga

Neti neti gamyashcha vekunta bajana priya-ha
Girisho girija kanto durvasa kavirangira-ha 71

Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala 72
Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapa

Yajako yajamanashcha pavaka pitarastata 73
Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swara-ha

Rajendro bupati runda mali samsara sarati
Nitya sampurna kamashcha bakta kamadugutama-ha 74

Ganapa-ha kishapo brata pita mata cha maruti-hi
Sahasra shirsha purusha sahasraksha sahasrapat 75

Kamajit-hi kama dahana kama kamya pala prada-ha
Mudrapahari rakshasag-na kshiti bara haro bala-ha 76

Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara prada-ha
Darpaha darpado damshdra shatamurtiramurtimana-ha 77

Maha nidir maha bago maha bago mahardwida-ha
Maha karo maha yogi maha teja maha dyuti-hi 78

Mahasano maha nado maha mantro maha mati-hi
Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibu-hu 79

Rudra karma krita karma ratna naba kritagama-ha
Ambogi lanchana simha nityo darmah pramodana-ha 80

Jitamitro jaya sama vijayo vayunandana
Jiva data sahasramsur mukundo buri dakshina 81

Sidarta sidida sida samkalpa sidi hetuka-ha
Sapta patalacharana-ha saptarshi gana vandita 82

Saptabdi langano vira-ha sapta dwiporumandala-ha
Saptanga rajya sukada-ha sapta matri nishevita-ha 83

Sapta swaloka mukuda-ha sapta hota swarashraya-ha
Saptachando nidi saptachanda sapta janashraya-ha 84

Sapta samopagitashcha sapta patala samshraya-ha
Megavi kirtida shoka hari dorbagya nashana-ha 85

Sarva rakshakaro garba doshagna putrapotrada-ha
Prativadi mukastambo rashtachita prasadana-ha 86

Parabicharashamano dukag-no banda mokshada-ha
Nava dwara puradaro nava dwara niketana-ha 87

Nara narayana stutyo naranato maheshwara-ha
Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusarati-hi 88

Bahu yojana vistirna pucha pucha hatasura-ha
Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gataka-ha 89

Bala graha vinashi cha darma neta kripakara-ha
Ugrakrityashchogravega ugra netra shata kratu-ha 90

Shata manyustuta stutya stutih stota maha bala-ha
Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashaka-ha 91

Rakshog-na daho bramesa-ha shridaro bakta vatsala-ha
Mega nado mega rupo mega vrishti nivaraka-ha 92

Mega jivana hetushcha mega shyamo paratmaka-ha
Samira tanayo yoda nrityavidya visharada-ha 93

Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashana-ha
Arti anartapahari cha samarti rama sevaka-ha 94

Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabu-hu
Samkarshano vishudatma vidya rashi sureshwara-ha 95

Achalodaraki nitya setukrid rama sarati
Ananda paramanando matsyh kurmo nidihshama-ha 96

Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najahi
Rama krishna shivo buda kalki ramashrayo hara-ha 97

Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah
Karmadyakshya suradyaksho vishramo jagatampati-hi 98

Jaganata kapi shrashcha sarvavasa sadashraya-ha
Sugrivadistuta danta sarva karma plavangama-ha 99

Nakadaritarakshashcha naka yuda visharada-ha
Kushala sugana shesho vasukistaksha kastata 100

Swarna varno baladyashcha purujetaganshana-ha
Kevalya rupa kevalyam garuda panago raga-ha 101

Kilkilravahataratir garva parvata bedana-ha
Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivaraka-ha 102

Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskara-ha
Proda pratapastapano bakta tapa nivaraka 103

Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchala-ha
Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmaja-ha 104

Pavana pavana kanto baktaga sahano bala-ha
Mega nadaripurmeganada samharashwasa-ha 105

Ksharo aksharo vinitatma vanaresha satamgati-hi
Shri kanta shiti kantashcha sahayo sahanayaka-ha 106

Astulastwananurbargo shivya samsritinashana-ha
Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih 107

Akalmasha satya hetu satyagah satya gochara-ha
Satya garba satya rupa satyam satya parakrama-ha 108

Anjani pranalingashcha vayu vamshodwava shubaha
Badra rupo rudra rupa surupashchatra rupadritka 109

Menaka vandita sukshma darshano vijayo jaya-ha
Kranta digmandalo rudra prakatikrita vikrama-ha 110

Kambu kanta prasannatma hraswa naso vrikodara-ha
Lamboshta kundali chitramali yogavidam vara-ha 111

Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasana-ha
Palguni sunuravyagro yogatma yogatatpara-ha 112

Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambara-ha
Akaradi hakaranta varna nirmita vigraha-ha 113

Ulukala muka sida samstuta parameshwara-ha 114
Shilishta janga shilishta janu shilishta pani shika dara-ha

Susharma amita sharma cha narayana parayana-ha 115
Jishnur bavishnu rochishnur grasashnu stanur eva cha 11

Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampana-ha
Guna pravaha sutratma vita raga stuti priy-ha 116

Naga kanya baya dwamsi rukma varna kapala briti
Anakulo bavopayo anapayo veda paraga-ha 117

Akshara purusho loka nato raksha prabu drida-ha
Shatanga yoga palabuk-ah satya samda purushduta-ha 118

Smashana stana nilaya-ha preta vidravana kshama-ha
Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwaja-ha 119

Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah
Brahmachari indriya ripu drita dando dashatmakah 120

Aprapancha sadachara shura sena vidaraka-ha
Vrida pramoda ananda sapta dwiva patirdara-ha 121

Nava dwara puradara-ha pratyagra samagayaka
Shadchakradama swarloko bayayan manado amada-ha 122

Sarva vashyakara shaktirananto ananta mangala-ha
Ashta murtirnaryopeta virupa swara sundara 123

Duma ketur maha ketu satya ketur maheshwara-ha
Nandi priya swatantrashcha mekali damaru priya 124

Lohanga sarvavidi-hi danwi kandala sarva ishwara-ha
Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palaprada-ha 125

Darmadyaksho darmapalo darmo darmaprado artada-ha
Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatpara-ha 126

Tri margavasatirbumi-hi sarva duka nibarhana-ha
Urjaswan nishkala suli malir garjanishachara-ha 127

Raktambara daro rakto rakta mala vibushana-ha
Vana mali subangashcha sweta swetambaro yuva 128

Jayo jaya parivara sahasra vadana kapi-hi
Shakini dakini yaksha raksho butapra banjaka-ha 129

Sadyojata kamagatir jnana murth yashaskara-ha
Shambu teja sarvabomo vishnu bakta plavangamaha 130

Chaturnavati mantrajna polastya bala darpaha
Sarva lakshmi prada shrimanangadapriya idita-ha 131

Smritirbijam sureshana-ha samsara baya nashana-ha
Utama shriparivaraha shrito rudrashcha kamaduka 132

Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam


**alternate ending with annex verses 133-137

Sadagatir mata rishcha rama padabja shatpada-ha
Nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit-ih **133

Rama duto loka banduh antaratma panorama-ha
Shri rama dyanakrid vira sada kim purushastuta-ha **134

Rama karyantarangashcha shudirgatiranamaya-ha
Punya shloka parananda paresha priya sarati-hi **135

Loka swami mukti data sarva karana karana-ha
Maha balo maha vira paravaragatir guru-hu **136

Samasta loka sakshi cha samasta sura vandita-ha
Sita sameta shri rama pada seva durandara-ha **137

Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-he sahasra nama stotram sampurnam

No comments:

Post a Comment