Tuesday, 16 August 2011

Shiva’s Incarnations

Most Puranas only mention Vishnu’s incarnations (avataras). The Kurma Purana is one of the rate ones which mentions Shiva’s incarnations.

In each kali yuga, Shiva has had an incarnation. The names of these incarnations are as follows.

(1) Shveta.
(2) Sutara.
(3) Madana.
(4) Suhotra.
(5) Kankana.
(6) Lokakshi.
(7) Jaigishavya.
(8) Dadhivaha.
(9) Rishabha.
(10) Bhrigu.
(11) Ugra.
(12) Atri.
(13) Vali.
(14) Goutama.
(15) Vedashirsha.
(16) Gokarna.
(17) Shikhandaka.
(18) Jatamali.
(19) Attahasa.
(20) Daruka.
(21) Langali.
(22) Mahavama.
(23) Muni.
(24) Shuli.
(25) Pindamunishvara.
(26) Sahishnu.
(27) Somasharma.
(28) Nakulishvara.

No comments:

Post a Comment