Friday, 24 June 2011

Sri Ramaraksha Stotra


Sri Ganeshaya Namah !!
Asý shri ramaraksha stotra maha mantrasaý budhá kaushika rishí sitaaramachandro devatha anushtah chandah sita shaktih srimaadhnamnkeelkam shri ramachandra preetharthyam jape viniyogah !!
Dhyanam
dhyayedhajanubhaum dhrithashradhnushum bhdhapadhnabham sanatham
peethavasm vasanam navakamaladhalaspardhanetram prasanam
vamakaarodasita mukhakamalvimalalochana neeradhabam
nanaalankrita deeptham dhathumhurujatakmandalam ramachandram !!

charitham raghunathasya shatha koti pravstharam
ekikamaksharam pasam mahapathakam nashanam !!
 
dhyathvaneelothvlashayam rama rajevalochanam
janaki lakshamanopeetham jatamukutamanditham !!

sasithondhanurbanipim nakthmcharathkam
svalilaya jagrthmadhbhurthamajm vibhum !!

ramaraksha ptythyagna papavignam sarvakamadham
sheerome raghava pathu bhalm dharathamjam !!

khauslyao drtho pathu vishwamitra priya shruti
pranm pathu mukhtrhth mukhm sumitri vatslyah !!

jivha vidhyanidhi pathu kanth barathamandhithah
skandah dhivyaudh pathu bujha bajneesh karmakhah !!

karo sitapathi pathu hrdhyam jamadhajnijeeth
madhym pathu khaardhamsvi nabhi jambhavdrsyh !!

sugreevesh kati pathu skdhni hanumandprabhu
ooru raghotham pathu rakshah kulavinashakrth !!

januni sethukrthvathu jhmksh dashamukanthkh
padhyo vebeeshana sreedh pathu ramkeelkm vphú !!

etham ramabahalopeetham rakshmhyh sukrith patyth
scharyh sukhiputhri vijyaé vinyé bavathé !!

pathala boothalvaym charinmshrdcharin
ndrstymphi saktshthe rakshitm ramanabhí !!

ramaethee ramabadhraethee ramachandrethé va smraý
nruný lipthya paphyarbhuthim mukthim cha mandthí !!

jghatrekh manthren ramanamhbirakshathu
ý kantye dharethsy karstha sarvsiddhya !!

vajrapanjrmedhm yo rama kavachm smreth
avhyahthygna sarvthra labhyth jayamangalam !!

adhrushtman etha swapna rama rakshamim hrh
ththa likithamn prath prabudho budhá kaushikh !!

aaramo kalpvrksahnam viramo sakala padhnabham
abhiramstrilokanam ramah shreeman sunh prabhu !!

taruno roopasampnah sukumarh mahabalh
pundriksh vishalaksh chirakrsn jinambrah !!

palahmulashina danthy tapasyo bramhacharino
putro dasharathsys baratho rama lakshamanh !!

sharany sarvasathanvh shreshtm sarvadanushmthm
rakshm kulanihantro treyathmno raghottham !!

atthsjdanushvishstrshvakshyashu ganishgasangino
rakshnah mama rama lakshmanh vyagrth padhisaddyvgatchvathm !!

sanathm kavachi kadgi japabanam dharoyam
gachavnm manoradhoskm ramapathu sulakshm !!

ramodasharathih shooro lakshmanonucharo baali
kakuthsym purush purnah kauslyah ragottham !!

vedanto vedyo yagnesha purana purushottham
janaki vallabha sreemanh prameyo parakramh !!

ithyathani japanh nithyam madhbakthim shradayonvith
ashwamedadga puniyam sampraptham punitham samshyam !!

ramá dhurmadhol shyamá padmakshm peethavasm
sthuvanthirnambhirvkyrthin the samsarino narah !!

ramah lakshmanh purvajam raghuvaram sitapathim sundaram
kakuthsyam karunavaram gunaneedhm vipryapriyam dharmikam
rajendram sathya sandham dasharththanym shyamalm shanthamurthym
vande lokaabhiramam raghukulathilakm raghavm ravaniriam !!

ramaya ramabadhrya ramachandrya vdease
raghunathay nathayh sitayh pathe namah !!

shri rama rama raghunandan rama rama
shri rama rama bharathagraj rama rama
shri rama rama ranakrsh rama rama
shri rama rama sharanh bavah rama rama !!

shri ramachandrh charanh manasa smrami
shri ramachandrh charanh vachas granami
shri ramachandrh charanh shirasa namami
shri ramachandrh charanh sharanam prapadhya !!

matha ramah mathpitha ramachandrah
swami ramah mathsakh ramachandrah
sarvsvameh ramachandrah dayaulah
nanuh jane naivy janen n jane

dakshine lakshmanhsy vamethu janakathmjh
paruth maruthiryasthm vande raghunandanam !!

lokabhiramah ranaranga dheeram
rajevanethrem raghuvamsh natham
karunya roopam kuranakaram tham
shri ramachandrh sharnmh prapadhya !!

manajavm maruthatuliya vegam
jitedriyam budhi matham varishtam
vathadmjam vanara yudha mukhyam
shri ramadootham sharanam prapadhya !!

kujatham rama ramethi madhuram madhuraksharam
arohya kavithashakam vande valmiki kokilayam

apadhamhrtharm  datharam sarvasampadhyam
lokabhirama shri rama bhuyo bhuyo namah hynm !!

bharjanm bhavabeeja marjanm sukha sampadhym
tharjnm yama dootham rama ramethi garjanm !!

ramah rajamanih sadha vijayithe rama rameeshm baje
ramanambhitha neshacharchmuh ramayah thasmhi namah !!
ramansthi parayanaym parathramh ramasyh dhyasomhymn
ramajeethalayhuh sadha bavathume bhu rama mamadharam !!

shri rama rama ramathi rame raame manorame
sahasrh namah thathyulim rama rama varanane !!

No comments:

Post a Comment