Friday, 24 June 2011

Daily Strotra’s


Some Daily Pooja Slokas
(Prayer hymns in Sanskrit)
1.Self purification and invocation:Apavitra Pavitrova Sarvavastham Gathopiva
Yasmareth Pundarikaksham Sabahaybhyanthara Suchihi Achamaneeyam
OM Kesavaya Swaha
OM Narayana Swaha
OM Madhavaya Swaha
OM Govindaya Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Madhusudanaya Namaha
OM Trivikrmaya Namaha
OM Vamanaya Namaha
OM Sridharaya Namha
OM Hrishikesaya Namaha
OM Padmanabhaya Namaha
OM Damodaraya Namaha
OM Sankarshanaya Namaha
OM Vasudevaya Namaha
OM Pradyumnaya Namaha
OM Anirudhaya Namaha
OM Purushothamaya Namaha
OM Adhokshaya Namaha
OM Narasimhaya Namha
OM Achuthaya Namaha
OM Janardhanaya Namaha
OM Upendraya Namaha
OM Haraye Namaha
OM Sri Krishnaya Namaha
2.Vighneswara prayer
Shuklambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vighnopa Santhaye Agajaanana Padmaarkam Gajaanana Maharnism Aneka Dantham Bhakthanaam Eka Dantham Upasmahe
3.Mrityunjaya Mahamanthram:
Om Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushti Vardhanam Utpotha Midha Bandhana Mrityo Mukhiya Manasa
4.Gayathri Manthram:
Om Bhurbhuvassuvaha Thatsaviturvarenyam Bhargodevasya Dhimahee Dhiyoyonah Prachodayat

 OM the celestial sound that resounds in our bodies over the earth and the cosmos up to
the gates of heaven; The effulgence of the rising sun that sets all living things to their
allotted tasks to strive to achieve their aims in life; May the dazzling light which is the gift of
the gods illuminate our beings ; Let us contemplate on it so that our minds gain
enlightenment
5.Venkateswara Strotram:
Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Smarami Smarami Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha
6. Sri MahaLakshmi Strotram :
Namastestu Mahamaye Sreepeethe Surapujithe Sankha Chakra Gadha hasthe Mahalakshmir Namosthuthe
7. Guru Puja Stotram
Gururbrahma Gururvishnu Gururdevo Maheswara Gurusakshat Parabrahma thasmai Sri Gurave Namaha
8. Nava Graha Strotrams (Prayers relating to celestial bodies) :
(Either all can be recited on Sunday or each on the specified day)
Surya (Sun) Sunday ;
Japakusuma Sankasam Kasyapeyam Mahadyuthim
Thamorim Srarva Papaghnam Pranathosmi Divakaram
Chandra (Moon) Monday
Dhadhisankha Tushaarabham Kshirodharnava Samudhbhavam
Namami Sasinam Somam Sambhormakuta Bhushanam
Kuja(Mars) Tuesday
Dharani Gardha Sambhutham Vidhyuth Kanthi Samaprabham
Kumaram Sakthihastham tham Mangalam Pranamamyaham
Budha (Mercury) Wednesday
Priyangu Kalikasyaamam Rupena pratimam Budham
Saumyam Saumya Gunepetham Tham Budham Pranamamyaham
Guruhu (Jupiter) Thursday
Devanancha Rishinancha Guurumkanchana Sannibham
Budhimantham Trilokesam, Tham Namami Brihaspathim
Sukra (Venus) Friday
Himakunda Mrinalabham DaityanamParamam Gurum
Sarva Sastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham
Sani (Saturn) Saturday
Neelanjana Samabhasam Raviputhram Yamagrajam Chaya Marthanda Sambhutham Tham Namami Sanaischaryam
Rahu (Neptune) Saturday and /or Sunday
Ardhakayam Mahaveeram Chandradithya Vimardhanam
Simhakagarbha Sambhutham Tham Rahum Pranamamyaham
Kethu (Pluto) Saturday and/or Sunday
Phalasa Pushpa Sankasam Tharakagrahamastghakam
Raudhram Raudhratmakam Ghoram Tham Kethum Pranamamyaham

TWO LINE NAVAGRAHA STOTRAM WHICH CAN BE RECITED ANY DAY
BRAHMA MURARI STRIPURANTAKARI BHANU, SHASHI, BHOOMI SUTO, BUDHASCHA GURUSCHA, SHUKRAH, SHANI RAHU, KETAVAH KURVANTUSARVE MAM SU PRABHATAM

9.Special Slokas for each separate day of the week

Sunday: Hanuman :
Anjananandanam Veeram Janaki Sokanasanam
Kapisamaksha Hantharam Vande Lanka Bhayankaram
Manojanam Maruthathulyavegam Jithendriyam Budhimatham Varishtam
Vathathmajam Vanarayudha Mukhyam Srirama Dutham Sirasanamami

Monday: Lord Shiva:
Vande Sambhu Mumapathim Suragurum Vande Jagathkaranam Vande Pannagabhushanam, Mrigadharam Vande Pasunampathim Vande Suryasasanka vahninayanam Vande Mukundapriyam Vande Bhaktajanasryanchavaradam Vande sivam Sankaram

Tuesday :Lord Rama :
Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase
Raghunadhaya Nadhaya Seethayampathaye Namaha
Sree Rama Ramethi Rameraame Manorame
Sahasra Nama Thathulyam Raamanaam Varaanane

Wednesday: Lord Krishna :
Krishnaya vasudevaya Devaki Nandanayacha
Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namostuthe
Sasankha Chakram Sakireetakundalam Sapeetha Vastram Sarasiruhekshanam
Sahara Vakshasthala Kausthubhasriyam Namaami Vishnum Sirasachaturbhujam

Thursday: Guruv (Teacher) :
Nityanandaya Dattaya Nirmalaya Chidatmane
Gnanamothamaya Gurave Brahmane Vyapinenamaha

Friday: Goddesses Durga, Saraswathi :
Om Rakthaksh Raktajihwadi Sikshnaya Namonamaha
Om Mahishasura Dorvirya Nigrahayai Namonamaha
Om Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambham Karishyami Sidhirbhavatu Mesada

Saturday: Lord Venkateswara :
Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha
Nithyaya Niravadyaya Satyananada Chidatmane
Sarvantharatmane Srimath Venkatesaya Mangalam

10. Eka Slokatmaka Ramayanam   :
Adau Rama Tapovanadi Gamanam Hatvamrigam Kanchanam Videhi Haranam Jatayu Maranam Sugriva Sambhashanam Vali Nigrahanaqm Samudratharanam Lankapuridahanam Paschat[dravana Kumbhakarnaharanam Ethadhiramayanam

11.Eka Slokatmaka Bhagavatham :
Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

12.Some Manthrapushpam and Mangala slokas (To be recited at the end of prayers only)
Hariom Sahasrasirsham Devam Viswaksham Viswasambhuvam
Viswamnarayana Devam Aksharam Paramampadam
Viswathahaparamnithyam Viswam Narayanagum Harim
Viswamevedam Purushasthad Viswamupajivathi
Rajadhirajaya prasahyasahine
Namovayam Vaisravanayakurmahe
Samekaman Kamakamyamahyam
Om that Brahma, Om that Vayuhu, Om that Atma
Om Om that Satyam, Om that Sarvam, Om that Puronamaha
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi
Thanno Vishnu Prachdayath._
Sriyahkanthaya Kalyananidhaye Nidhayerdhinam
Sri Venkatanivasaya Srinivasaya Mangalam
13.Conclusion
Kayenavacha Manasendrairva Budhyatmanava Prakrute Swabhavat
Karome yadyatsakalam Parasmai Srimanarayanyeti Samarpayami
Om thatsat Parabrahmarpanamasthu Om Lokasamastha Sukunobhavanthu
Akala Mrityu haranam Sarvavyadhinivaranam
Sarva papa kshayakaram Vishnupadodakampiba.No comments:

Post a Comment