Friday, 24 June 2011

SPIRITUAL REMEDIES - ONE'S FATE OR DESTINY

The scriptural treasure of India contain two invaluable gems in the form of 'Durga Saptashati' and 'Rudra Ashtadhyayi'.To call them 'Kalpavrikshas' (a celestial tree capable of fulfilling any wish) would not be an exaggeration. Anybody can fulfill his/her any wish by taking refuge under any of these two 'Kalpa-vrikshas'. These benedictory rituals can be performed by anybody with the help of proficient pandits.
It's our effort to categorize these powerful mantras taken from 'Durga Saptashati' and 'Rudra ashtaadhyaayi' for the benefit of common people. These mantras give solutions to all the problems a man normally comes across in his life. The objective behind giving these mantras is to reveal their significance and also to give opportunity to common people to benefit from them. </span><span>The following mantras are taken from 'Durga Saptashati'and 'Rudra Ashtadhyayi'.

 1. To neutralize the ill effects of planets - Nav Chandi.
 2. To become fearless - Nav Chandi.
 3. For peace - Nav Chandi.
 4. To get favours from high authorities and officials - Nav Chandi.
 5. For accomplishing extraordinary and seemingly impossible tasks - Nav Chandi.
 6. For happiness and prosperity -Durga Sapatashati.- (Durga)
 7. For favourable court decisions and litigation - Durga Saptashati.- (Durga)
 8. For victory against enemies - Durga Saptashati.- (Durga)
 9. For debt-clearance - Durga Saptashati.- (Durga)
 10. For salvation and liberation from all kinds of worldly bondages - Durga Saptashati.- (Durga)
 11. For the welfare of family and a long life.- Durga Saptashati.- (Durga)
 12. To prevent any kind of natural calamity - Durga Saptashati.- (Durga)
 13. For success in all walks of life and for authority and power - Durga Saptashati.- (Durga)
<span>MANTRA </span>
 1. To prevent any kind of calamity or misfortune.
  <span>SHARANAAGATA DEENAARTA PARITRAANA PARAAYANESARVASYARTI HAREDEVI NAARAAYANI NAMOSTUTE </span>
 2. To eliminate distress;to prevent catastrophe and for auspiciousness.
  <span>KAROTU SAA NAH SHUBHA HETU REESHVARISHUBHAANI BHADRANYA ABHIHANTU CHAAPADAH</span>
 3. To eliminate all kinds of fears.
  <span>a) SARVASWAROOPE SARVESHE SARVASHAKTI SAMANVITEBHAYEBHYAH TRAAHI NODEVI DURGE DEVI NAMOSTUTE
  b) ETATTE VADANAM SAUYMYAM LOCHAN TRAYA BHUSHITAM PAATU NAH SARVA BHITIBHYAH KAATYAAYANI NAOMOSTUTE
  c) JWAALAA KARAALA MATYUGRA MASHESHAA SUR SOODANAM|TRISHULAM PAATU NO BHITEH BHADRAKAALI NAMOSTUTE
  </span>
 4. For liberation from gravest of sins.
  <span>HINASTI DAITYA TEJAANSI SWANENAA POORYAYAA JAGAT SAA GHANTAA PAATU NO DEVI PAAPEBHYO NAH SUTAANIVA</span>
 5. To get cured from chronic and incurable diseases.
  <span>ROGAAN SHESHAAN APAHANSI TUSTAARUSHTAA TU KAAMAAN SAKALAAN BHISHTAANTWAAMAA SHRITAANAAM NA VIPANNARAANAAMTWAAMAA SHRITAA HYAA SHRAYATAAM PRAYAANTI</span>
 6. For good-health, good-fortune, name and fame.
  <span>DEHI SAUBHAAGYAM AAROGYAM DEHIME PARAMAM SUKHAMRUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI</span>
 7. For a beautiful wife.
  <span>PATNIM MANORMAAM DEHI MANO VRITRA ANUSAARINIMTAARINIM DURG SANSAAR SAAGARASYA KULODBHAVAAM </span>
 8. To clear all kinds of hurdles and obstacles; for the destruction of enemies.
  <span>SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHANA DHAANYA SUTAANVITAHMANUSHYO MATA PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH </span>
 9. For a handsome husband
  <span>a) KAATYAAYANI MAHAAMAAYE MAHAA YOGINYA DHISHWARINANDA GOPA SUTAM DEVI PATIM ME KURU TE NAMAH
  b) HE GAURI SHANKARA ARDHAANGI YATHA TWAM SHANKARPRIYAATATHAA MAAM KURU KALYAANI KAANT KAANTAAM SUDURLABHAAM
  c) OM DEVENDRAANI NAMASTUBHYAM DEVENDRA PRIYABHAAMINIVIVAAHAM BHAGYAM AAROGYAM SHIGHRAM LAABHAMCHA DEHIME
  </span>
 10. To eliminate all kinds of sorrows; for the attainment of happiness and peace.
  <span>PRANATAANAAM PRASIDATVAM DEVI VISHWAARTI HAARINITRAILOKYA VAASI NAAMIDYE LOKAANAAM VARDAA BHAVA </span>
 11. For peace of mind.
  <span>RAKSHAANSI YATROGRA VISHAASHCHA NAAGAAYATRAARAYO DASYU BALAANI YATRADAAVAA NALO YATRA TATHABDHI MADHYETATRA STHITAA TVAM PARIPAASI VISHWAM </span>
 12. To beget a child; to clear all kinds of hurdles and obstacles.
  <span>SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHAN DHAANYA SUTAANVITAHMANUSHYO MAT PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH </span>
 13. For all kinds of worldly enjoyments and pleasures; for salvation.
  <span>VIDHEHI DEVI KALYAANAM VIDHEHI PARMAAMSHRIYAMRUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI</span>
 14. For professional success; for success in business and financial matters etc.
  <span>TE SAMMATAA JANPADESHU DHANAANI TESHAAMTESHAAM YASHAANSI NA CHA SIDATI DHARMA VARGAHDHANYAASTA EVA NIBHRIT AATMAJ BHRITYA DAARAYESHAAM SADA ABHYUDAYADAA BHAVATI PRASANNA </span>
 15. To eliminate poverty and all kinds of sorrows.
  <span>DURGE SMRITA HARASI BHITIM ASHESHA JANTOHSWASTHAIH SMRITAA MATI MATEEVA SHUBHAM DADAASIDAARIDRAYA DUKH BHAYA HAARINI KA TWADANYAASARV UPAKAAR KARANAAYA SADAARDA CHITTAA </span>
 16. For protection against all kinds of dangers.
  <span>SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKEGHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPA JYAANIH SWANEN CHA </span>
 17. For knowledge and education.
  <span>VIDYAAH SAMASTAH TAVA DEVI BHEDAAHSTRIYAAH SAMASTAAH SAKALAA JAGATSU;TVAYAIKAYAA PURITAM AMBA YETATKAA TE STUTIH STAVYA PARAA PAROKTIH </span>
 18. To eliminate inauspiciousness and ill effects.
  <span>SARVAMANGAL MANGALAYE SHIVE SARVAARTHA SAADHIKESHARANYE TRAYAMBAKE GAURI NAARAAYANI NAMOSTUTE </span>
 19. For wealth and prosperity.
  <span>KAANSOSMITAAM HIRANYA PRAAKAARAA MAARDRAAM JWALANTIM TRIPTAAM TARPAYANTIM PADME STHITAAM PADMAVARNAAM TAAMIHOPA VAYESHRIYAM </span>
 20. For liberation from sins.
  <span>NATEBHYAH SARVADAA BHAKTYAA CHANDIKE DURITAAPAHERUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI </span>
 21. For salvation; for attaining to heaven.
  <span>SARVA BHUTAA YADAA DEVI SWARGA MUKTI PRADAAYINITVAM STUTAA KAA VAA BHAVANTU PARAMOKTAYAH </span>
 22. To prevent untimely and premature death - Chanting of 'Durga-Saptashati-Trayambak' mantra eliminates the threat of untimely death and the person enjoys a long life.
 23. To prevent untimely and premature death (another mantra)
  <span>SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKE GHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPAJYAMI SWANEN CHA </span>
  The chanting of the above mentioned mantra in combination with 'Durga-Saptashati-path' also prevents untimely and premature death.
 24. For the prevention of epidemic.
  <span>ITTHAM YADAA YADAA BAADHAA DAAN VOTTHAA BHAVISHYATI TADAA TADAA AVATIRYAAHAM KARISHYAAM ARISANKSHAYAM </span>
  Chanting of the above given mantra followed by 'Durga-Saptashati-path' helps in preventing epidemic.
 25. To regain lost authority; to retrieve lost wealth
  <span>TATO VAVRE NRIPO RAJYAM VIBHRAN SHYANYA JANMANI ATRAIVA CHA NIJAM RAAJYAM HAT SHATRU BALAMBALAAT </span>
  Chanting of the above given mantra followed by 'Durga Saptashati path'( 100 repetitions) and simultaneous performance of 'Yagya'(offerings made 1/10 of the total number of chantings made i.e. Dashaansh-havan), helps in regaining lost authority, power and wealth.
 26. For the quick accomplishment of dificult and impossible tasks- 'Anulom-Durga-Saptashati-Path' wherein study of Durgashapti is made from beginning to end (Anulom). It is then followed by 'Vilom-Durga-Saptashati-Path' wherein a reverse study of the holy text is made. The ritual culminates by repeating 'Anulom-Durga-Saptashati-Path' once again.
 27. For debt clearance-
  <span>ANRINAAM ASMIN </span>
  Alternate chanting of above mantra in combination with each mantra of 'Durga-Saptashati' helps to clear out the debts.
 28. For knowledge, education and eliminating flaws in speech -
  <span>ITYUKTAA SAA TADAA DEVI GAMBHIR ANTAH SMRITAA JAGAT DURGA BHAGWATI BHADRA YAYEDAM DHAARYATE JAGAT </span>
  Alternate chanting of above given mantra in combination with each mantra of 'Durga Saptashati' helps in attaining knowledge and eliminating flaws in speech.
 29. SANTAAN GOPAL MANTRA -
 30. SANTAAN GOPAL STOTRA -
 31. LISTENING TO HARIVANSH PURAN -
 32. VISHNU YAAG -
 33. Chanting of this mantra helps in begetting a son. <span>MANTRA- OM DEVAKISUT GOVIND VAASUDEV JAGATPATE DEHI ME TANAYAM KRISHNA TWAAM AHAM SHARANAM GATAH </span> (One lakh chanting of the above mantra with simultaneous performance of 'Yagya'(offerings made for ten thousand times i.e. 1/10th of the total chantings made) also helps in having a progeny.  Study of this powerful stotra is very beneficial for a man. It makes him healthy, wealthy and wise. 1008 repetitions of Santaan Gopal Stotra also helps in having a progeny.  Many ways are described in the scriptures for begetting a son. According to Garuda Purana- 'An intelligent man desirous of having a son must listen to the tales of Harivanshpuran; if this effort does not bear fruits then he should listen to the 'Shata-Chandi-path'; if even this effort does not bear fruits, then he should try to please Lord Shiva by listening to 'Maharudra path'. An infertile woman desirous of a son should listen to 'Harivansh puran for nine consecutive days. Similarly couples having daughters but desirous of a son should listen to 'Harivansh Puran'. This particular 'Yagya' gives us liberation from sins. It liberates us not only from sins of our present birth but also of previous many births. Anybody who performs 'Vishnu Yagya' is definite to attain salvation. He attains to the abode of Lord Vishnu after his death. One who Performs this Yagya becomes liberated from all kinds of miseries and sorrows and attains peace not only in this world but also in the other after his death. If, due to any reason, a man remains without a progeny, performance of this 'Yagya' helps in by begetting a child.
 34. The presiding deity of this 'Yagya' is Lord Vishnu.
 35. Chantings of 10,000 Purush sukta are made.
 36. Havan is performed for one-tenth of the chanting made i.e. 1000 times.
 37. If a devotee is desirous of performing an independent 'havan' in addition to the above mentioned one, then it should be performed similarly i.e. chanting of 'Purush-sukta' mantras (10,000 times) and making offering in the 'Havan-kund' for (1000 times).
  Chanting of this mantra for 8,00,000 times brings inexplicable virtues and benefit to a man. Chanting of Surya Mantra has numerous benefits like the chanter is blessed with peace, prosperity and a long life free from diseases. Daily chanting of Surya Mantra helps in getting cured from disease like blood- pressure, heart and skin diseases.
  <span>MANTRA- OM GHRINIH SURYAA AADITYAH </span>
  Note: It has been our effort to give solutions to all the problems that a man normally faces in his daily life. These solutions are based on our scriptures and holy texts. If you don't find your problem among them and are desperately seeking a solution to it you can contact us .
  Chanting of 'Netropanishat- Stotra' or 'Aaditya-Hridaya-stotra' is extremely beneficial for people with poor eye sight. The number of chantings varies according to the severity of the eye-sight problem. End Of Spiritual Remedies
 38. SURYA MANTRA - Chanting of this mantra for 8,00,000 times brings inexplicable virtues and benefit to a man. Chanting of Surya Mantra has numerous benefits like the chanter is blessed with peace, prosperity and a long life free from diseases. Daily chanting of Surya Mantra helps in getting cured from disease like blood- pressure, heart and skin diseases.
<span>MANTRA- OM GHRINIH SURYAA AADITYAH </span>

Note: It has been our effort to give solutions to all the problems that a man normally faces in his daily life. These solutions are based on our scriptures and holy texts. If you don't find your problem among them and are desperately seeking a solution to it you can contact us .<span> </span><span>MANTRA- OM GHRINIH SURYAA AADITYAH </span>Note: It has been our effort to give solutions to all the problems that a man normally faces in his daily life. These solutions are based on our scriptures and holy texts. If you don't find your problem among them and are desperately seeking a solution to it you can contact us .
 1. NETROPANISHAT:  Chanting of 'Netropanishat- Stotra' or 'Aaditya-Hridaya-stotra' is extremely beneficial for people with poor eye sight. The number of chantings varies according to the severity of the eye-sight problem. End Of Spiritual Remedies

No comments:

Post a Comment