Friday, 24 June 2011

LAXMI STUTI

Om gyaninamapi chetanasi, Devi bhagvati hi sa,
Balada krushya mohaya, mahamaya prayachchati.

Durge samruta harasi bhitimashesha jantoha
Svastyah samrutamatimativa shubham dadasi.

Daridra dhuka bhayaharni ka tavdanya,
Savupkaar karanya sadadard chitah.

Sarva mangalaya, shive sarvdha sadhike,
Sharne trimbhake gouri, narayani namostute.

Sharnagat dinarth paritran prayane,
Sarva strithi hare Devi narayani namostute.

Sarvasvarupe sarveshe sarvashakti samanvite,
Bhayebhyasmahi nav Devi, durga Devi namostute.

Roganashe shanpahansi tushta tu kamaan saklaan bhistan.
Tavamshritanam na vipanranam, tavamashrita harshayantam prayanti.

Sarva badha prashaman trilokya syakhileshwari,
Yevameva tavya kayamasmad vari vinashnam

DAKSHIN LAXMI STROTRA

Trilokyapujite devi kamale vishnuvallabhe.
Yatha tvamachla krishne tatah bhav mahi sthira.
Kamala chanchala laxmichala bhuti hari priye.
Padma padmalaya samyagushachi, shree padmadharini,
Dvadshytani namami laxmi sampujiya yaha pattetha
Sthir Laxmi bharvetatsya putradhibhi saha.


1 comment: