Friday, 1 July 2011

Veda Sara Shiva Sthavam


Pasunam pathim papa nasam paresam, Gajendrasya kruthimvasanam varenyam, Jada jutamadhye sphurad Ganagavarim, Mahadevamekam smarami smararim. //1//

Mahesam, suresam, surarathinasam, Vibhum, Viswanaham,Vibhuthyanga bhoosham, Virupaksha mindwarka vahnithra nethram,Sadananda meede Prabhu pancha vakthram. //2//

Shivaakantha Shambho, sasangardha moule, Mahesanasulin Jatajutadharin, Thwameka jagadvyapako Viswaroopa, Praseeda, Praseeda Prabho poorna Roopa. //3//

Parathmanamadhyam, Jagat bheejamekam, Nireeham nirakaramonkara vandhyam, Yatho jayathe palyathe yena viswam, Thameesam bhaje leeyahe yatra viswam. //4//

Na bhoomir na chapo na vahnir na vayur, Ma cha akasamasthe na thanthra na nidhra, Na greeshmo na seetham na deso na vesho, Na yasyahimurthitrimurthim thameede. //5//

Ajam sasvatham karanam karananam, Shivam kevalam Bhasakam Bhasakanam, Thureeyam thama paramadyantha heenam, Prapadhye param pavanam dwaitha heenam. //6//

Namasthe namasthe, Vibho viswamurthe, Namasthe, namasthe thapo yoga gamya, Namasthe, namasthe chidananda murthe, Namasthe, namasthe sruthi gnana gamya. //7//

No comments:

Post a Comment