Friday, 1 July 2011

Shiva Raksha Stotram


Charitham deva devasya, maha devasya pavanam, Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam. //1//

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam, Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara. //2//

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara, Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana. //3//

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi, Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara. //4//

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara, Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk. //5//

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi, Nabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambara. //6//

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala, Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara. //7//

Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa, Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva. //8//

Yetham shiva balo petham, raksam ya sukruthee padeth, Sa bhukthwa sakalan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath, Graha bhootha pisachadhya, trilokyepi charanthi ye,  Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath. //9//

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe, Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam, Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath, Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath. //10//


No comments:

Post a Comment