Saturday, 2 July 2011

Rahu

Rahu

by Mantra & shlokas on Thursday, November 18, 2010 at 10:20pm


Rahu-astottara-shata-namavali
 • Om rahave namah
 • Om saumhikeyaya namah
 • Om vidhuntudaya namah
 • Om surashatrave namah
 • Om tamase namah
 • Om phanine namah
 • Om gargyaynapa namah
 • Om surapye namah
 • Om nibajimutasamkashaya namah
 • Om caturbhujava namah
 • Om khangakhetaka-dharine namah
 • Om varadayakahastakaya namah
 • Om shulayudhaya namah
 • Om megha-varnaya namah
 • Om krishna-dhvajapatakavate namah
 • Om dakshinashamukharathaya namah
 • Om tikshnadamshtakarallakaya namah
 • Om shupokarasansthaya namah
 • Om gomedha-bharana-priyaya namah
 • Om mashapriyaya namah
 • Om kashyaparshinandanaya namah
 • Om bhujageshvaraya namah
 • Om ulkapatayitre namah
 • Om shuline namah
 • Om nidhipaya namah
 • Om krishna-sarpa-raje namah
 • Om vishajvalavrita ' asyaya addhashariraya namah
 • Om shatravapradaya namah
 • Om ravindubhikaraya namah
 • Om chaya-svarupine namah
 • Om kathinangakaya namah
 • Om dvishacchatracchedakaya namah
 • Om karallasyaya namah
 • Om bhayamkaraya namah
 • Om krura-karmane namah
 • Om tamo-rupaya namah
 • Om shyam-atmane namah
 • Om nila-lohitaya namah
 • Om kiritine namah
 • Om nilavasanaya namah
 • Om sanisamntavartmagaya namah
 • Om candala-varnaya namah
 • Om ashvyriksa-bhavaya namah
 • Om mesha-bhavaya namah
 • Om shanivat-phaladaya namah
 • Om shuraya namah
 • Om apasavyagataye namah
 • Om uparagakagaya namah
 • Om soma-surya-cchavivimardakaya namah
 • Om nila-pushpa-viharaya namah
 • Om graha-shreshthaya namah
 • Om ashtama-grahaya namah
 • Om kabamdhamatradehaya namah
 • Om yatudhanakulodbhavaya namah
 • Om govinda-vara-patraya namah
 • Om deva-jati-pravishtakaya namah
 • Om kruraya namah
 • Om gharaya namah
 • Om shanir-mitraya namah
 • Om shukra-mitraya namah
 • Om agocaraya namah
 • Om mani ganga-snanadatre' namah
 • Om svagrihe' pravaladhyadaya namah
 • Om sad-grihe'anyabaladhrite' namah
 • Om caturthe matri-nashakaya namah
 • Om candrayukte candalajati sihmajanmane rajyadatre namah
 • Om mahakayaya namah
 • Om janma-kartre' namah
 • Om vidhuripave' namah
 • Om madakajnanadaya namah
 • Om janmakanyarajyadatre' namah
 • Om janmahanidaya namah
 • Om navame pitrihantre' namah
 • Om pancame' shokadayakaya namah
 • Om dhyune' kalatrahantre' namah
 • Om saptame kalahapradaya namah
 • Om shashthe' vittadatre' namah
 • Om caturthe' vairadayaka namah
 • Om navame' papadatre' namah
 • Om dashame shokadayakaya namah
 • Om adau yashah pradatre' namah
 • Om ante vairapradayakaya namah
 • Om kalatmane' namah
 • Om gocaracaraya namah
 • Om ghane' kakutpradaya namah
 • Om pancame' ghishanashringadaya namah
 • Om svarbhanave' namahOm baline' namah
 • Om maha-saukhya-pradayine' namah
 • Om chandra-vairine namah
 • Om shashvataya namah
 • Om surashatrave' namah
 • Om papagrahaya namah
 • Om shambhavaya namah
 • Om pujyakaya namah
 • Om patirapuranaya namah
 • Om paithinasakulodbhavaya bhakta-rakshaya namah
 • Om rahu-murtaye' namah
 • Om sarva-bhishta-phala-pradaya namah
 • Om dirghaya namah
 • Om krishnaya namah
 • Om atanave' namah
 • Om vishnu-netraraye' namah
 • Om devaya namah
 • Om danavaya namah.

No comments:

Post a Comment