Friday, 24 June 2011

Veda Sara Shiva Sthavam

Pasunam pathim papa nasam paresam, Gajendrasya kruthimvasanam varenyam, Jada jutamadhye sphurad Ganagavarim, Mahadevamekam smarami smararim. //1//

Mahesam, suresam, surarathinasam, Vibhum, Viswanaham,Vibhuthyanga bhoosham, Virupaksha mindwarka vahnithra nethram,Sadananda meede Prabhu pancha vakthram. //2//

Shivaakantha Shambho, sasangardha moule, Mahesanasulin Jatajutadharin, Thwameka jagadvyapako Viswaroopa, Praseeda, Praseeda Prabho poorna Roopa. //3//

Parathmanamadhyam, Jagat bheejamekam, Nireeham nirakaramonkara vandhyam, Yatho jayathe palyathe yena viswam, Thameesam bhaje leeyahe yatra viswam. //4//

Na bhoomir na chapo na vahnir na vayur, Ma cha akasamasthe na thanthra na nidhra, Na greeshmo na seetham na deso na vesho, Na yasyahimurthitrimurthim thameede. //5//

Ajam sasvatham karanam karananam, Shivam kevalam Bhasakam Bhasakanam, Thureeyam thama paramadyantha heenam, Prapadhye param pavanam dwaitha heenam. //6//

Namasthe namasthe, Vibho viswamurthe, Namasthe, namasthe thapo yoga gamya, Namasthe, namasthe chidananda murthe, Namasthe, namasthe sruthi gnana gamya. //7//Shiva Raksha Stotram

Charitham deva devasya, maha devasya pavanam, Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam. //1//

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam, Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara. //2//

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara, Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana. //3//

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi, Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara. //4//

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara, Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk. //5//

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi, Nabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambara. //6//

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala, Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara. //7//

Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa, Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva. //8//

Yetham shiva balo petham, raksam ya sukruthee padeth, Sa bhukthwa sakalan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath, Graha bhootha pisachadhya, trilokyepi charanthi ye,  Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath. //9//

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe, Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam, Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath, Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath. //10//

No comments:

Post a Comment