Thursday, 23 June 2011

Sudarshana Ashtakam

Sudarshana Ashtakam

by Mantra & shlokas on Wednesday, July 28, 2010 at 1:10pmSudarshana Ashtakam


Sudarshana Ashtakam is a highly powerful prayer dedicated to Lord Sudarshana, the main weapon of Lord Vishnu. Sudarshana Astakam was composed by Vedanta Desika. It is believed that those who chant Sudarshana Ashtakam with devotion will fulfill all his desires and will be able to remove any obstacles in life because of the glorious boon granting powers of the Lord Sudarshana.

Sudarshana Ashtakam - Lord Sudarshana Astakam

Pratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma Bhushana
Janibhyasthana Taarana, Jagadavasthaana Karana,
Nikhiladushkarma Karsaana, Nigamasaddharma Darsana
Jaya Jaya Sri sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1

Subhajagadrupa Mandana, Suraganathrasa Khandana
Satamakabrahma vandita, Satapatabrahma Nandita,
Pratitavidvat Sapakshita, Bhajata Ahirbudhnya Lakshita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 2

Sphutata-Dijjaala Pinjara, Pruthutarajwaala Panjara
Parigata Pratnavigraha, Padutaraprajna Durgraha,
Praharana Grama Manditha, Parijana Thraana Panditha
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 3

Nijapatapreetha saddgana, Nirupathispeetha Shad Guna
Nigama NirvyuDa Vaibhava, Nijapara Vyuha Vaibhava,
Hari Haya Dweshi Daarana, Hara Pura Plosha Kaarana
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana.4

Dhanuja visthaara Kartana,Janitamisraa Vikartana
Dhanujavidya Nikartana, Bhajatavidya Nivatana,
Amara drushtasva Vikrama, Samara Jushta Bramikrama
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 5

Prathimukhaaleeta Bandhura, Pruthumahaheti Danthura
Vikatamaaya Bahishkrutha,Vividhamaalaa Parishkrutha,
Sthiramahaayantra Tantritha, Dhruta Daya Tantra Yantrita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 6

Mahita Sampath Sadhakshara, Vihitasampath Shatakshara
Shatarachakra Pratisishtita ,Sakala Tattva Prathishtita,
Vividha Sankalpaka Kalpaka,Vibhudhasankalpa Kalpaka
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana .7

Bhuvana Netra Trayeemaya, Savanatejastrayeemaya
Niravadhisvaadhu Chinmaya, Nikhila Sakthe Jaganmaya,
Amita Viswakriyaamaya, Samitavishvagbhayaamaya
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 8

Phala Sruthi

Dwichatushkamidam Prabhoothasaaram patathaam Venkatanayaka Praneetham,
Vishamepi Manorata: Pradhaavan na Vihanyeta Rataangadhuryagupta:


Vishnu Shodasa Nama Sthrotram


This is one of the prayers to be addressed to Lord Vishnu as soon as you wake up. It consists the twelve names of Lord Vishnu.

Oushade Chinthaye Vishnum,

Bhojane cha Janardhanam,

Sayane Padmanabham cha,

Vivahe cha Prajapathim.

Yuddhe Chakradharam devam,

Pravase cha Trivikramam,

Narayanam Thanu thyage,

Sreedharam priya sangame,

Duswapne smara , Govindam,

Sankate Madhu soodhanam,

Kanane Narasimham cha,

Pavake Jalasayinam,

Jalamadhye Varaham cha,

Parvathe Raghu nandanam,

Gamane Vamanam Chaiva ,

Sarva Karyeshu Madhavam.

Meaning : Think him as Vishnu while taking medicine,

As Janardhana while eating food,

As Padmanabha while in bed,

As Prajapathi at time of marriage,

As Chakra dhara while engaged in war,

As Trivikrama while on travel,

As Narayana on death bed,

As Sreedhara while meeting with the beloved,

As Govinda while tossing with bad dreams,

As Madhu sudhana while in trouble,

As Narasimha while in the forest,

As Jala Sayina while fire is ravaging,

As Varaha while struggling in water,

As Raghu nandana while lost in a mountain,

As Vamana while on the move,

And as Madhava while doing everything.Shodasaithani Naamani,

Prathar uthaaya ya padeth,

Sarva papa vinirmuktho,

Vishnu lokam samopnuyath.As soon as one wakes up in the morn,

If these sixteen names are read,

He would be bereft of all sins,

And reach the world of Vishnu at the end.Vishnu — He who is spread everywhere

Janardhana – He who punishes evil people

Padhmanabha – He who has a lotus in his belly button

Prajapathi – He who is the chief of people

Chakradhara- He who is armed with the holy wheel

Trivikrama- He who measured all the worlds in three steps

Narayana- He who resides in all things he creates

Sreedhara- He who carries Goddess of Wealth in his chest

Govinda- He who can be attained by Vedas

Madhu Soodhana-He who killed the ogre called Madhu

Naarasimha- He who took the shape of half lion, half human

Jalasayina- He who sleeps on water

Varaha- He who took the shape of the holy boar

Raghu Nandana- The darling of the clan of Raghu

Vaamana- He who took the shape of a dwarf

Madhava-He who is Lord of everything


Lord Vishnu ChalisaVishnu Chalisa

Jai jai jai shri jagat pati, jagadadhar anant
Vishveshvar akhilesh aj, Sarveshvar Bhagvant.

Jai jai Dhranidhar shruti sagar
jayati Gadadhar sadgun agar.

Shri Vasudev Devaki nandan
Vasudev, nasan-bhav-phandan.

Namo-namo sacharachar-svami
paranbrahma prabhu namo namo namami.

Namo-namo Tribhuvan pati Ish
Kamala pati keshav yogish.

Garudadhvaj aj, bhav bhai hari
Murlidhar Hari Madan murari.

Narayan shripati Purshottam
Padmanabhi narhari sarvottam.

Jai Madhav Mukuud,
vanmali khal dal mardan, daman-kuchali.

Jai aganit indniya sarangdhar
vishva rup Vaman anand kar.

Jai jai lokadhyaksh-dhananijai
sahastragya Jaganath jayati jai.

Jai Madhusudan anupam anan
jayati Vayu-vahan vajra kanan.

Jai Govind Janardan deva
shubh phal lahat gahat tav seva.

Shyam saroruh sam tan sohat
darsha karat, sur nar muni mohat.

Bhai vishal mukut shir sajat
ur vaijanti mal virajat.

Tirchhi Bhrikuti chap janu dhare
tin-tar nain kamal arunare.

Nasha chibuk kapol manohar
mridu muskan kunj adharan par.

Janu mani pankti dashan man bhavan
basan pit tan param suhavan.

Rup chaturbhuj bhushit bhushan
varad hast, mochan bhav dushan.

Kanjarun sam kartal sundar
sukh samuh gun madhur samundar.

Kar mahan lasit shankh ati pyara
subhag shabda jai dene hara.

Ravi sam chakra dvitiya kar dhare
khal dal danav sainya sanhare.

Tritiya hast mahan gada prakashan
sada tap-traya-pap vinashan.

Padma chaturth hath mahah dhare
chari padarath dene hare.

Vahan Garud manogativana
tihun tyagat, jan hit Bhagvana.

Pahunchi tahan pat rakhat svami
ko Hari sam bhaktan anugami.

Dhani-dhani mahima again ananta
dhanya bhaktavatsal Bhagvanta.

Jab-jab surahin asur dukhdinha
taba tab prakati, kasht Hari linha.

Sab sur-muni Brahmadi Maheshu
sahi na sakyo ati kathin kaleshu

Tab tahan dhari bahu rup nirantar
mardyo-dal danvahi bhayahkar.

Shaiyya shesh, Sindhu bich sajit
sang Lakshmi sada-virajit.

Puran shakti dhanya-dhan-khani
anand bhakti bharani sukh dani.

Jasu virad nigamagam gavat
sharad shesh par nahin pavat.

Rama Radhika Siya sukh dhama
sohi Vishnu Krishna aru Rama.

Aganit rup anup apara
nirgun sagun svarup tumhara.

Nahin kachhu bhed ved as bhashat
bhaktan se nahin antar rakhat.

Shri Prayag-Durvasa-dhama
Sundardas Tivari grama.

Jag hit lagi tumahin Jagdisha
nij-mati rachyo Vishnu-chalisa.

Jo chit dai nit padhat padhavat
puran bhakti shakti sarsavat.

Ati sukh vasat, ruj rin nasat
vaibhav vikashat, sumati prakashat.

Avat sukh, gavat shruti sharad
bhashat Vyas-bachan nishi Narad.

Milat subhag phal shok nasavat
ant sainaya jan Han pad pavat.

Doha

Prem sahit gahi dhyan mahan, hridai bich Jagdish,
Arpit Shaligram kahan, kari Tulasi nit shish.
Kshan bhangur tanu jani, kari ahankar parihar.
Sar rup Ishvar lakhai, taji asar sansar,
Satya shodh kari ur gahai, ek Brahma Onkar,
Atma bodh hovai tabai, milai mukti ke dvar.
Shanti aur sadbhav kahan, jab ur phulahin phul,
Chalisa phal lahahin jan, rahahi Ish anukul.
Ek path jan nit karai, Vishnu dev chalis,

Jai Sri Vishnu !

No comments:

Post a Comment