Friday, 24 June 2011

Sai BABA Ashtakam

Pathrigrama Samadbhutham Dwarakamai Vasinaam
Bhakta Bhishta Pradam Devam Sainatham Namamyaham
Mahonnatha Kulejathakam, Ksheraramsubhey
Dwhijarajyam thamognam Sainatham Namamyaham

Jagad Udharanayo Nararupa Dharovibhum
Yogim nancha Mahatmayam Sainatham Namamyaham

Sakshatkare Jayelabhe Swathmaramo Grururmukham
Nirmalam Mamata Gyantham Sainatham Namamyaham

Yasya Darshana Mathrena Nasyathi Vyadikotaya
Sarvevyapa Pranasyanthi Sainadham Namamyaham

Narasimhadhi Sisyanandha Yonogruham Guru
Devabhandhapa Hartharam Sainatham Namamyaham

Danaheena Daridryananya Samudhrishtayna Pasyathi
Karoonasagaram Devam Sainatham Namamyaham

Samadhisthopi Yobhaktha Sameesthartha Daayaka
Achintya Manimamnamtham Sainatham Namamyaham

Om Shri Satchitananda Sadguru Sainathaya NamahaNo comments:

Post a Comment