Tuesday, 21 June 2011

Mantras for specific Purposes
Mantras for specific purposes


Mantras for wealth:
1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha
2. Jimi sarita sagar mahu jahi
Jadyapi tahi kamana nahi
3. Bishva bharana poshana kara joi
Takar nama Bharat asa hoi
4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasida
prasida prasida svaha
5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah

For Marriage:
1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kai
Mandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai
2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvari
Nandagopasutam devi patim me kurute namah

For having children:
1. Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim
DehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

To have a son:
1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitah
Manushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah
2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svaha

For safety of the child in the womb:
1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om

Curing fever:
1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namah
jyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha
2. Om vindhya vanana hum fat svaha
3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasya
shara prajjvilita parashupaniye parashaya fat
4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadati
tharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah

Removing any disease:
1. Om Hrim hansah
2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah
3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vem
vaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.

For sound health:
1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvada
Sharirarogyam me dehi deva deva namostute
2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asya
mama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha
3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani
4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svaha

For curing piles:
1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahum
Ahum klam klam klim hum


For curing pox:
1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharastha
digambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha
Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye

For stimulating digestive fire:
1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalam
Bhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam

For sound sleep:
1. Om agasti shayinah

For long life:
1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha om
Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat

For children's diseases:
1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru,
yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

For removing obstructions and difficulties:
1. Sakal vighna vyopahin nahin tehin
Rama sukripan bilokahin jehin
2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvari
Evameva tvayakaryamasmad vairi binashanam
3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha
4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svaha

For winning court cases:
1. Pavan tanaya bala pavan samana
Buddhi viveka bigyana nidhana

To Keep safe from snakes:
1. Om Narmadayai vicharana
2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalam
Shankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah
3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha

For removing the venom of snakes:
1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati
2. Nama prabhau jana Siva niko
Kalakuta falu dinha amiko

To keep safe from theft:
1. Om kafall-kafall-kafall
2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah
thah

For peace and detachment:
1. Daihika daivika bhoutika tapa
Rama raja nahin kahu byapa
2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahin
Siya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa birati

For removing doubt:
1. Rama katha sundar karatari
Sansaya bihaga unavana hari

For purification of thought:
1. Take juga pada kamala manavaun
Jasu kripa niramala mati pavaun

Reomova of the evil eye:
1. Shyama Gaura sundara dou jori
Nirakhahin chhabi janani trina tori

For vision of Sitaji:
1. Janakasuta jagajanani janaki
Atisaya priya karunanidhana ki

To please Hanuman:
1. Sumiri pavan suta pavana namu
Apane basa kari rakhe Ramu

For devotion to God:
1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhama
Soi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama

For acquiring knowledge:
1. Chhiti jala pavaka gagana samira
Pancha rachita yaha adhama sharira

For God's forgiveness:
1. Anuchita bahuta kaheun agyata
Kshamahun kshama mandira dou bharata

No comments:

Post a Comment