Tuesday, 21 June 2011

9 Special Sholka for each Day of the week

9.Special Slokas for each separate day of the week

Sunday: Hanuman :
Anjananandanam Veeram Janaki Sokanasanam
Kapisamaksha Hantharam Vande Lanka Bhayankaram
Manojanam Maruthathulyavegam Jithendriyam Budhimatham Varishtam
Vathathmajam Vanarayudha Mukhyam Srirama Dutham Sirasanamami

Monday: Lord Shiva:
Vande Sambhu Mumapathim Suragurum Vande Jagathkaranam Vande Pannagabhushanam, Mrigadharam Vande Pasunampathim Vande Suryasasanka vahninayanam Vande Mukundapriyam Vande Bhaktajanasryanchavaradam Vande sivam Sankaram

Tuesday :Lord Rama :
Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase
Raghunadhaya Nadhaya Seethayampathaye Namaha
Sree Rama Ramethi Rameraame Manorame
Sahasra Nama Thathulyam Raamanaam Varaanane

Wednesday: Lord Krishna :
Krishnaya vasudevaya Devaki Nandanayacha
Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namostuthe
Sasankha Chakram Sakireetakundalam Sapeetha Vastram Sarasiruhekshanam
Sahara Vakshasthala Kausthubhasriyam Namaami Vishnum Sirasachaturbhujam

Thursday: Guruv (Teacher) :
Nityanandaya Dattaya Nirmalaya Chidatmane
Gnanamothamaya Gurave Brahmane Vyapinenamaha

Friday: Goddesses Durga, Saraswathi :
Om Rakthaksh Raktajihwadi Sikshnaya Namonamaha
Om Mahishasura Dorvirya Nigrahayai Namonamaha
Om Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambham Karishyami Sidhirbhavatu Mesada

Saturday: Lord Venkateswara :
Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha
Nithyaya Niravadyaya Satyananada Chidatmane
Sarvantharatmane Srimath Venkatesaya Mangalam

10. Eka Slokatmaka Ramayanam :
Adau Rama Tapovanadi Gamanam Hatvamrigam Kanchanam Videhi Haranam Jatayu Maranam Sugriva Sambhashanam Vali Nigrahanaqm Samudratharanam Lankapuridahanam Paschat[dravana Kumbhakarnaharanam Ethadhiramayanam

11.Eka Slokatmaka Bhagavatham :
Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

12.Some Manthrapushpam and Mangala slokas (To be recited at the end of prayers only)
Hariom Sahasrasirsham Devam Viswaksham Viswasambhuvam
Viswamnarayana Devam Aksharam Paramampadam
Viswathahaparamnithyam Viswam Narayanagum Harim
Viswamevedam Purushasthad Viswamupajivathi
Rajadhirajaya prasahyasahine
Namovayam Vaisravanayakurmahe
Samekaman Kamakamyamahyam
Om that Brahma, Om that Vayuhu, Om that Atma
Om Om that Satyam, Om that Sarvam, Om that Puronamaha
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi
Thanno Vishnu Prachdayath._
Sriyahkanthaya Kalyananidhaye Nidhayerdhinam
Sri Venkatanivasaya Srinivasaya Mangalam
13.Conclusion
Kayenavacha Manasendrairva Budhyatmanava Prakrute Swabhavat
Karome yadyatsakalam Parasmai Srimanarayanyeti Samarpayami
Om thatsat Parabrahmarpanamasthu Om Lokasamastha Sukunobhavanthu
Akala Mrityu haranam Sarvavyadhinivaranam
Sarva papa kshayakaram Vishnupadodakampiba. 

No comments:

Post a Comment