Friday, 1 July 2011

Sri Guru Astottaranamavali


Om Sri Pamatmaney namaha
Om Om parabrahmane namaha
Om Parameswaraya namaha
Om Brahmaroopaya namaha
Om Vishnuroopayya namaha
Om Sivaroopaya namaha
Om Vaniroopaya namaha
Om Lakshmiroopaya namaha
Om Parvatiroopaya namaha
Om Sayanadhayaroopaya namaha
Om Dattatreyarooopaya namaha
Om Shaktiroopaya namaha
Om Ganesharoopaya namaha
Om Shanmukharoopaya namaha
Om Bhaskararoopaya namaha
Om Chandraroopaya namaha
Om Geetharoopaya namaha
Om Vedavedantaroopaya namaha
Om Bilwaroopaya namaha
Om Aswdharoopaya namaha
Om Vatavruksharoopaya namaha
Om Kamadenuroopaya namaha
Om Kalpavruksharoopaya namaha
Om Tulasiroopaya namaha
Om Garudaroopaya namaha
Om Vusiriroopayanamaha
Om Sarawa Rushiroopaya namaha
Om Vedavyasyaroopaya namaha
Om Sukaroopaya namaha
Om Bruhaspatiroopaya namaha
Om Samdeeparoopaya namaha
Om Vasishtaroopaya namaha
Om Naradaroopaya namaha
Om Valmikiroopaya namaha
Om Agstyaroopaya namaha
Om Mascheedraroopaya namaha
Om Bruguroopaya namaha
Om Yagnavalkaroopaya namaha
Om Gowtamaroopaya namaha
Om Kanwaroopaya namaha
Om Rushisrungaroopaya namaha
Om Atreeroopaya namaha
Om Jamadagniroopaya namaha
Om Parasararoopaya namaha
Om Maatangiroopaya namaha
Om Patanjaliroopaya namaha
Om Jaimaneroopaya namaha
Om Padmapadaroopaya namaha
Om Sameekaroopaya namaha
Om Sownakaroopaya namaha
Om Srungiroopaya namaha
Om Kardhaduroopaya namaha
Om Kapilaroopaya namaha
Om Vardhamanaroopaya namaha
Om Buddaroopaya namaha
Om Gargaroopaya namaha
Om Srustistitilayaroopaya namaha
Om Kurmaroopaya namaha
Om Mastyaroopaya namaha
Om Varaharoopaya namaha
Om Narasimharoopaya namaha
Om Vamanaroopaya namaha
Om Parasuramaroopaya namaha
Om ramachandraroopaya namaha
Om Nandanandanaroopaya namaha
Om Balaramaroopaya namaha
Om Jaganmohiniroopaya namaha
Om Sarwadevataroopaya namaha
Om Vayuroopaya namaha
Om Prudviroopaya namaha
Om Gaganaroopaya namaha
Om Agniroopaya namaha
Om Varunaroopaya namaha
Om Marutiroopaya namaha
Om Yagnaroopaya namaha
Om Sarvamantraroopaya namaha
Om Sarvatantraroopayana namaha
Om Kuberayaroopaya namaha
Om Hayagreevaroopaya namaha
Om Prahladharoopaya namaha
Om Kantiroopaya namaha
Om Santaroopaya namaha
Om Dharmaroopya namaha
Om Punyaroopaya namaha
Om Premaroopaya namaha
Om Nirmalaroopaya namaha
Om Anantaroopaya namaha
Om Gyanaroopaya namaha
Om Kalyanagunaroopaya namaha
Om Paramjyothiroopaya namaha
Om Sundararoopaya namaha
Om Brhamandaroopaya namaha
Om Sachhidanandaroopaya namaha
Om Bramanandaroopaya namaha
Om Dhanwantararoopya namaha
Om Srinivasaroopaya namaha
Om Dakshinamoortiroopaya namaha
Om Sakalasastraroopaya namaha
Om Sakalasadhusatpurusharoopaya namaha
Om Vairagyaroopaya namaha
Om Mangalaroopaya namaha
Om Guroorguroopaya namaha
Om Jagadgururoopaya namaha
Om Sadgururoopaya namaha
Om Gururoopaya namaha
Om Samardhasadguru Sayakrishnaroopaya namaha
Guru Sloka : Devanam cha rishinam cha Gurum kaanchana Sannibham Buddhimantam Trilokesham tam namaami Brishaspatim
Lakshmi Sheera Samudraraja tanayam Sriranga Daameswsareem Daasibhootha samatsta vanitam lokaika deepamkuram Srimanmandha katakshan labdha vibhavradhba gangadharam Twam trailokya kutumbaneem sarasijaam vande mukunda priyam

No comments:

Post a Comment