Thursday, 14 July 2011

The 15 Nitya Devis

1. Kameshvari: Means “Lady of Desire”
Her Mantra is ” Aim Hrim Shrim Am Aim Sa Ka La Hrim Nityaklinne Madadrave Sauh Am Kameshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.
2. Bhagamalini: Means “The Flowering Yoni”
Her Mantra is “Aim Hrim Shrim Am Aim Bhagabuge Bhagini Bhagodari Bhagamale Bhagavahe Bhagaguhye Bhagayoni Bhaganipatini Sarvabhagavashankari Bhagarupe Nityaklinne Bhagasvarupe Sarvani Bhagani Me Hyanaya Varade Rete Surete Bhagaklinne Klinnadrave Kledaya Dravaya Amoghe Bhagavicce Kshubha Kshobhaya Sarvasatvan Bhagodari Aim Blum Jem Blum Bhem Blum Mom Blum Hem Blum Hem Klinne Sarvani Bhagani Me Vashamanaya Strim Hara Blem Hrim Am Bhagamalini Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
3. Nityaklinna: Means “Wet Nitya, or Always Wet”
Her Mantra is “Aim Hrim Shrim Nityaklinne Madadrave Svaha im Nityaklinna Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
4. Bherunda: Her Mantra is: “Aim Hrim Shrim Im Om Krom Bhrom Kraum Jhmraum Cchraum Jraum Svaha Im Bherunda Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah,”
5. Vahnivasini: Her Name meaning the dweller in fire.
Her mantra is “Om Hrim Vahnivasiniyai Namah.”
6. Mahavajrswari; Her Mantra is “Um Hrim Klinne Aim Krom Nityamadadrave Hrim Um Mahavajreshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
7. Shivaduti: She is called Shivaduti because she makes Shiva her messenger (Duti). Her Mantra is “Aim Hrim Shrim Shivadutyai Namah Shivadutinitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
8. Tvarita: Her mantra is “Om Hrim Hum Khe Ca Che Ksah Strim Hum Kse Hrim Phat.”
9. Kulasundari: Her mantra is “Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Kulasundari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
10. Nitya-Nityamba: Her mantra is “Ha Sa Ka La Ra Daim Ha Sa Ka La Ra Dim Ha Sa Ka La Ra Dauh Nitya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
11. Nilapataka: Her name means Sapphire Banner
Her mantra is “Aim Hrim Shrim Phrem Strum Krom Am Klim Aim Blum Nityamadadrave Hum Phrem Hrim Em Nilapataka Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
12. Vijaya: Her name means Victorious.
Her mantra is “Aim Hrim Shrim Bha Ma Ra Ya Aum Aim Vijaya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
13. Sarvamangala: Her name means “all auspicious”
Her mantra is “Aim Hrim Shrim Svaum Om Sarvamangala Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”
14. Jwalamalini: Her name means “garlanded with flames”
Her mantra is “Om namo bhagavati Jvalamalini devadevi sarvabhutasamharakarike jatavedasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala Hrim Hrim Hum Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Jvalamalini Hum Phat Svaha.”
15. Chitra: Her name means variegated
Her mantra is “Aim Hrim Shrim Ckaum Am Chitra Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.”

No comments:

Post a Comment